DECLARACI RESPONSABLE D'OBERTURA

En que consisteix

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d’intervenció sectorial (ex. Parcs eòlics, pedreres, piscines d’ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.)  que no figuren als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010 i que no presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública. 

Quan es pot sol·licitar?

 La declaració responsable d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Qui el pot demanar?

 La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Requisits previs:

· Obtenció de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Quan es dóna resposta?

 No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Cost de la tramitació

 La taxa que estableixi l’ordenança fiscal

Documentació a aportar

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment: a les oficines municipals.
Plaça Municipal, 3
08694 Guardiola de Berguedà

Telèfon: 938 227 059
Fax: 938 227 024
Email: ">
Horari: Matins: De 9 a 14 h. dilluns, dimarts, dijous i divendres Tardes: De 16 a 20 h. dilluns i dijous. El primer dissabte de mes de 9 a 13 h. Durant el mes d'agost romandrà tancat per les tardes i el dissabte.

Per Internet:  

Cal emplenar la sol.licitud i Adjuntar imprès de declaració responsable d'obertura degudament complimentat

Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:37  |  17-09-20
  • Recomana el contingut