COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA

En que consisteix

 És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) ni a la Llei 11/2009, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

Quan es pot sol·licitar?

 La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Qui el pot demanar?

 La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Requisits previs:

1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

2. Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

6. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Quan es dóna resposta?

 No hi ha resolució.

La comunicació prèvia d’obertura presentada d’acord al que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

Un cop efectuada la comunicació prèvia d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats, sens perjudici del que pugui resultar de les comprovacions corresponents. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Cost de la tramitació

 La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment: a les oficines municipals.
Plaça Municipal, 3
08694 Guardiola de Berguedà

Telèfon: 938 227 059
Fax: 938 227 024
Email: ">
Horari: Matins: De 9 a 14 h. dilluns, dimarts, dijous i divendres Tardes: De 16 a 20 h. dilluns i dijous. El primer dissabte de mes de 9 a 13 h. Durant el mes d'agost romandrà tancat per les tardes i el dissabte.


Per Internet:  

Cal emplenar la sol.licitud i adjuntar imprès de comunicació prèvia d'obertura degudament complimentat

Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:44  |  25-02-14
  • Recomana el contingut