ANUNCI DE PUBLICACI EN EL BOP DE LES MODIFICACIONS D'ORDENANCES QUAN NO S'HAGIN FORMULAT RECLAMACIONS

Data de l'anunci  28-12-15  -   Havent transcorregut el període d‟exposició pública de l‟expedient, sense que s‟hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s‟especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer.- Aprovar la modificació de l‟Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l‟exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar per a l‟exercici 2016 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Documents relacionats

Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:10h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:47  |  28-12-15
  • Recomana el contingut