Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Anuncis / edictes
     
 

Anunci Exposició pública del compte general de l'exercici 2018

Data de publicació oficial: 04/10/2019 - 08:45h

Edicte Bases i convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de monitor/a de menjador, neteja d'instal·lacions municipals i altres tasques.

Data de publicació oficial: 04/09/2019 - 13:30h

Edicte Constitució de la Junta de Govern Local

Data de publicació oficial: 25/07/2019 - 17:54h

Edicte Decret d'Alcaldia de competències de la Junta de Govern

Data de publicació oficial: 25/07/2019 - 17:51h

Edicte Delegació a la Junta de Govern Local

Data de publicació oficial: 25/07/2019 - 17:46h

Edicte Delegació de competències de gestió de l'Alcaldia envers els regidors de la corporació.

Data de publicació oficial: 17/07/2019 - 08:32h

Edicte el Ple de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2018

Data de publicació oficial: 08/01/2019 - 11:33h

Anunci aprovà inicialment l'expedient de modificació de crèdits nº 3/2018 del pressupost en vigor , en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

Data de publicació oficial: 04/10/2018 - 10:58h

Anunci exposició al públic el Compte General corresponent a l'exercici 2017

Data de publicació oficial: 03/10/2018 - 14:19h

EDICTE APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI, RELATIVA A AJUSTAR ELS LÍMITS ACTUALS QUE OCUPEN ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA ZONA DE LES PISCINES

Data de publicació oficial: 03/10/2018 - 12:38h

Anunci Informació pública de la presentació del projecte de construcció d'un cobert agrícola al Pla d'Erols.

Data de publicació oficial: 28/06/2018 - 11:05h

Edicte Aprovació definitiva del pressupost de la corporació per al 2018

Data de publicació oficial: 20/06/2018 - 10:36h

Edicte Aprovat inicialment, el Pressupost de la Corporació de l'exercici de 2018

Data de publicació oficial: 17/05/2018 - 19:53h

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Data de publicació oficial: 11/01/2018 - 08:05h

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018

Data de publicació oficial: 20/12/2017 - 12:32h

Anunci de Devolució de fiança de l'obra Millores paviments, sostres i ventilacions de la piscina municipal.

Edicte Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2017.

Data de publicació oficial: 25/07/2017 - 18:35h

Anunci sobre licitació del contracte de gestió del servei de menjador de l'escola Sant Llorenç i de l'escola bressol El Patufet de Guardiola de Berguedà

Data de publicació oficial: 21/06/2017 - 09:27h

Edicte aprovat inicialment, el Pressupost de la Corporació de l'exercici 2017

Data de publicació oficial: 21/06/2017 - 09:18h

Edicte Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut de Guardiola de Berguedà.

Data de publicació oficial: 20/04/2017 - 17:44h

Anunci Ratificació de l'acord adoptat pel Consell General del Consorci General de Ruta Minera, de modificació de part dels seus estatuts

Data de publicació oficial: 05/04/2017 - 13:54h

Anunci aprovació inicial del catàleg de camins municipals de Guardiola de Berguedà

Data de publicació oficial: 05/04/2017 - 13:49h

EDICTE, En la via pública es troben vehicles dels quals es desconeix el seu propietari o s'ignora el lloc de la notificació o mitjà, o bé intentada la notificació no s'ha pogut practicar.

Data de publicació oficial: 23/03/2017 - 11:00h

Edicte Notificació als propietaris desconeguts de diferents vehicles que es troben a la via pública

Data de publicació oficial: 18/01/2017 - 08:52h

Anunci aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017

Data de publicació oficial: 12/01/2017 - 13:29h

Edicte de Trànsit notificació de l'acord d'iniciació i de la proposta de resolució d'expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.

Data de publicació oficial: 12/01/2017 - 12:58h

EDICTE PUBLICACIÓ ÍNTEGRA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE VENDA NO SEDENTARIA A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Data de publicació oficial: 24/10/2016 - 12:43h

EDICTE DE LA PUBLICACIÓ ÍNTEGRA DE L'ORDENANÇA GENERAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

Data de publicació oficial: 24/10/2016 - 12:34h

ANUNCI DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL RECURS ORDINARI 120/2016

Data de publicació oficial: 24/10/2016 - 11:02h

Edicte projecte per dur a terme la rehabilitació de la Masia de l'Estret d'aquest terme municipal

Data de publicació oficial: 06/09/2016 - 11:21h

ANUNCI DE L'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE VENDA NO SEDENTÀRIA A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ ORGANITZADA EN MERCATS MARXANTS EL 28 DE JULIOL DE 2016

Data de publicació oficial: 11/08/2016 - 13:25h

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE RESIDUS ELABORADA PEL CONSELL COMARCAL EL DIA 28 DE JULIOL DE 2016

Data de publicació oficial: 11/08/2016 - 13:17h

EDICTE d'aprovació de les bases específiques i convocatòria per la concessió de subvencions a entitats/associacions sense ànim de lucre a Guardiola de Berguedà

Data de publicació oficial: 06/07/2016 - 10:27h

Adjudicació del contracte de gestió del servei de bar de la piscina municipal, control d'entrades i manteniment de les instal•lacions

Data de publicació oficial: 05/07/2016 - 09:08h

Anunci de modificació provisional de l'Ordenança fiscal nº 15

Data de publicació oficial: 31/05/2016 - 09:40h

Anunci d'informació pública de Multimarques del Berguedà

Data de publicació oficial: 05/05/2016 - 09:27h

Anunci licitació servei de la gestió del bar de la piscina, neteja, control d'entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal

Data de publicació oficial: 04/05/2016 - 12:41h

Edicte aprovació definitiva Pressupost 2016

Data de publicació oficial: 04/05/2016 - 10:30h

EDICTE BAIXES DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. CONCESSIÓ D'UN TERMINI D'AUDIÈNCIA

Edicte Aprovar Inicialment la proposta de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del Municipi relativa a la implantació de nous usos als articles 104 i 167

Data de publicació oficial: 30/03/2016 - 09:36h

EDICTE APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016

Data de publicació oficial: 30/03/2016 - 09:19h

Edicte de compareixença en el recurs contenciós-administratiu núm. 120/2016

Data de publicació oficial: 07/03/2016 - 08:51h

Edicte exposició del projecte d'obres ampliació del Refugi Sant Jordi en sòl no urbanitzable

Data de publicació oficial: 07/03/2016 - 08:36h

ANUNCI DE PUBLICACIÓ EN EL BOP DE LES MODIFICACIONS D'ORDENANCES QUAN NO S'HAGIN FORMULAT RECLAMACIONS

Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:10h

ANUNCI DE PUBLICACIÓ ACORD DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DEL COMPTES

Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:15h

ANUNCI D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 4/2015

Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:11h

EDICTE ACORD FIXANT UN RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DE MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ.

Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:14h

ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS

Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:10h